Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

malinowowa
18:17
8820 4b75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazulu zulu
malinowowa
18:17
malinowowa
18:17
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:17
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:17
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
malinowowa
18:17
1161 07ab
Reposted fromjustMeee justMeee viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:16
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
malinowowa
18:16
0508 97ad 500
malinowowa
18:16
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:16
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viasoundofsilence soundofsilence

April 18 2017

malinowowa
19:19
3681 e6e0 500
Reposted frompapaj papaj viacylonapplepie cylonapplepie
19:19
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabeille abeille
malinowowa
19:19
0759 8d47
malinowowa
19:18
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
19:18
Reposted fromaskman askman
malinowowa
19:18
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
19:18
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
malinowowa
19:18
5455 01fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
malinowowa
19:18
malinowowa
19:18
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl