Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

malinowowa
20:46
malinowowa
20:45
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
malinowowa
20:44
4061 2de1
Reposted fromkrzysk krzysk viaabeille abeille
malinowowa
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
20:44
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viaabeille abeille
malinowowa
20:44
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę
— Dolina Muminków
Reposted fromabeille abeille
malinowowa
20:44
Joey: Dlaczego musisz z nią zrywać? Bądź mężczyzną... po prostu przestań dzwonić.
— Friends 1x5
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
malinowowa
20:44
Zerwałam z nim 36 dni, 9 godzin i 7 minut temu. Czuję się dobrze ale czasami... cały czas tęsknie za nim.
— Noemi and Ely's No kiss list
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
malinowowa
20:43
malinowowa
20:43
7179 cdb4 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
malinowowa
20:43
4858 7276
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
malinowowa
20:43
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
20:43
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viazabka zabka
malinowowa
20:43
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
malinowowa
20:43
Jak na kogoś kto jest miły to zachowujesz sie jak suka.
— Ziomalki
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
malinowowa
20:43
7254 9d67 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasaycheese saycheese
malinowowa
20:42
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viascorpix scorpix
malinowowa
20:42
8100 fb4d
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viascorpix scorpix
malinowowa
20:41
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viascorpix scorpix
malinowowa
20:41
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl