Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

malinowowa
17:59
malinowowa
17:59
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaselvish selvish
17:59
2962 80bb
Reposted fromerial erial viaselvish selvish
malinowowa
17:58
6254 16a6 500
malinowowa
17:58
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
malinowowa
17:58
Reposted frompffft pffft viacylonapplepie cylonapplepie

September 23 2018

malinowowa
20:30

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom viaabeille abeille
malinowowa
20:30
malinowowa
20:30
3551 ff7f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaabeille abeille
malinowowa
13:39
4205 da37 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaabeille abeille
13:39
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaabeille abeille
malinowowa
13:39
malinowowa
13:39
malinowowa
13:39
Bez względu na to jak daleko się ucieknie, dom jest miejscem, które podąża za nami wszędzie tam, gdzie idziemy. Możemy często zmieniać miejsce zamieszkania, ale zawsze istnieje to jedno, z którym pozostajemy związani na zawsze. Jakbyśmy to my należeli do niego, nie na odwrót.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different
malinowowa
13:39
malinowowa
13:39
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadifferent different
malinowowa
13:38
8239 10dc

Jennifer Grey

Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy

September 22 2018

malinowowa
14:25
malinowowa
14:22
malinowowa
14:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl