Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

malinowowa
11:15
9509 7216 500
Highway tunnel interchange near Sagamihara, Japan.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
malinowowa
11:15
1033 6067 500
Reposted fromwentyl wentyl viascorpix scorpix
malinowowa
11:15
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaazalia azalia
malinowowa
11:15
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaazalia azalia
malinowowa
11:14
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viaazalia azalia
malinowowa
11:14
malinowowa
11:14
Reposted fromgarstki garstki viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
11:14
Reposted fromgarstki garstki viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
11:14

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
malinowowa
11:14
malinowowa
11:13
malinowowa
11:13
11:13
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianikotyna nikotyna
malinowowa
11:13
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viamarkotna markotna
malinowowa
11:13
9345 41bb
Reposted fromhighlmittel highlmittel viamarkotna markotna
malinowowa
11:12
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamarkotna markotna
malinowowa
11:12
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viamarkotna markotna
malinowowa
11:12
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viamarkotna markotna
malinowowa
11:12
malinowowa
11:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl